Gmina Wieleń
  • Najcenniejszym zabytkiem Wielenia jest wczesnobarokowy kościół pw. Św. Michała Archanioła, z polichromowanym wnętrzem w stylu regencji z początku XVII w. Ołtarz główny pochodzi z 1637r.
  • Współczesny Wieleń posiada dobrze zachowany historyczny układ przestrzenny, odzwierciedlający kolejne fazy rozwoju miasta. Obszarem o znaczących uwarunkowaniach historycznych jest obszar Starego i Nowego Miasta oraz teren dawnego zespołu dworsko- parkowego na „Ostrowiu” (obecnie teren DPS.RM w Wieleniu). To historyczne założenie urbanistyczne Wielenia, wywodzące się z czasów średniowiecza, wpisane jest do rejestru zabytków i uznane jest za obszar szczególnie ważny jako historyczne świadectwo, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowane zostały w dobrym stanie. Ochronie konserwatorskiej podlega zachowanie historycznego układu przestrzennego tj. rozplanowania placów i ulic, linii zabudowy, kompozycji wnętrz urbanistycznych i kompozycji zieleni. Występuje również zachowana bardzo licznie historyczna zabudowa mieszkalna objęta również ochroną konserwatorską.
  • Wyjątkowym obiektem jest też pałac Sapiehów. Jego budowę rozpoczął w 1749 r. Piotr Sapieha.
  • Będąc w Wieleniu nie można pominąć Strzelnicy, dawnej siedziby Bractwa Kurkowego, którego tradycje sięgają 1645 r.
  • Potrzebowice (osada) - zespół dworski, cmentarz ewangelicki poł. XIX w- nieczynny, stanowiący skupisko zieleni wysokiej
  • Dębogóra (sołectwo) - w południowej części wsi- zespół dworsko- parkowy, dwór wzniesiony na przełomie XVIII/XIX w., neoklasycystyczny, murowany z kamienia i cegły, piętrowy, jest jednym ze starszych przykładów architektury rezydencjonalnej pogranicza wielkopolsko- pomorskiego; park (1,2 ha) z okazami drzew o cechach pomników przyrody - np.: zachowana została lipa o obwodzie ponad 5 m. Do założenia dworsko- parkowego przylega zespół folwarczny (dawne obiekty gospodarcze zostały częściowo przebudowane). Dawny zespół dworsko- parkowy wraz z folwarkiem w Dębogórze, jako przykład historycznego założenia zasługuje na pełną ochronę konserwatorską, obejmującą całościowo wszystkie jego elementy.
  • Rosko (sołectwo)- ok. 1,5 km na południowy- wschód usytuowany jest dawny zespół folwarczny oraz zabudowania tzw. Wielkiej Kolonii Rosko, na której terenie zachowany został historyczny budynek plebanii oraz ogrodzony murem plac przykościelny ze starodrzewiem, będące pozostałością dawnego zespołu kościoła ewangelickiego (kościół został rozebrany w 1953 r.) W Rosku najstarsze obiekty znajdują się przy ul. Mężykowskiej, która zachowała również historyczną nawierzchnię brukową.
  • Łaski osada- (sołectwo Wrzeszczyna): dawna osada leśna, następnie osada folwarczna; zwarty kompleks urbanistyczny tworzy założenie dworsko- parkowe wraz z przylegającym do niego od zachodu niewielkim folwarkiem.
  • Dwór w Gniewomierzu - przykład rezydencji w typie szwajcarskiej wilii, położonej malowniczo w lesie nad brzegiem jeziora, zbudowanej w 1908 r. przez właściciela  miejscowych dóbr- hr. Wilhelma von Hochberg z Goraja.
  • W fazie projektu jest skansen archeologiczny w Rosku, który zlokalizowany będzie na trasie turystycznej otaczającej Puszczę Notecką. Prowadzona jest rekonstrukcja obiektu kultowego na stanowisku 47 w Rosku, w miejscu zalegania przedmiotów brązowych (podczas wykopalisk, ratowniczych badań wykopaliskowych w Rosku, znaleziono kilkadziesiąt siekierek z brązu i innych przedmiotów brązowych).

Poznaj_Noteć_Wieleń_2013_083Poznaj_Noteć_Wieleń_2013_089
Poznaj_Noteć_Wieleń_2013_096Poznaj_Noteć_Wieleń_2013_116Poznaj_Noteć_Wieleń_2013_119Poznaj_Noteć_Wieleń_2013_121Poznaj_Noteć_Wieleń_2013_123

logotypy150
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybactwo.